BAN LÃNH ĐẠO

Ông. LEE HYUN KI

01/2014: Joined VinPest Incorporated;

Giám đốc điều hành ( CEO )

Bà. TRẦN THÙY LINH

Làm việc tại VinPest Services từ năm 2016 

Giám Đốc Kinh Doanh

Ông. NGUYỄN VĂN DƯƠNG

03/2005 : Tham gia VinPest Group
Giám đốc VinPest Hà Nội

Ông. TRẦN TUẤN ANH

9/2008 : Tham gia VinPest Group
Giám đốc VinPest TPHCM